• 0 342 3604372

Genel Bilgiler

LİSANS

 

PROGRAM TANIMLARI

 

Programın Amacı

 

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık programının amacı alanın kuramsal bilgilerine sahip; alana özgü geniş yelpazedeki hizmetleri sunabilecek bilgi, beceri ve tutumlara sahip; insan iyi oluşuna duyarlı, insan yaşamını gelişimsel bir süreç olarak kavramsallaştırabilen; bireysel ve toplumsal farklılıklara saygı, merak ve anlayışı olan; mesleki gelişim ile bireysel gelişimi bütünleştirebilen; toplumun çeşitli kesimleriyle çalışabilecek esnekliğe sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

 

Kazanılan Derece

 

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.      

 

Derecenin Düzeyi

 

Lisans

 

Kayıt Kabul Koşulları

 

Öğrenciler programa LYS'nin TM-3 puan türüne göre ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilmektedir.

 

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

 

Önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde gerçekleştirilmektedir

 

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

 

Programdan mezun olabilmek için 240 AKTS'lik derslerin başarıyla tamamlanmış olması, genel akademik ortalamanın en az 2.00 olması ve Gaziantep Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 40. maddesinde belirtilen nedenlerle üniversiteden ilişiğin kesilmemiş olması koşullarını sağlanmalıdır.

 

Mezunların İstihdam Olanakları

 

Program mezunlarının çoğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Rehberlik Araştırma Merkezleri ile ilk ve ortaöğretim kurumlarında psikolojik danışman olarak çalışmaktadır. Ayrıca özel psikolojik danışma merkezleri, silahlı kuvvetler psikolojik danışma ve rehberlik merkezleri, aile ve çocuk mahkemeleri, üniversite psikolojik danışma merkezleri, sağlık ve endüstri kurumlarında çalışmaktadır.

 

Üst Derece Programlara Geçiş

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Eğitimde Psikolojik Hizmetler veya Psikoloji lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları halinde ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.      

 

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

 

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ders tanımlarında belirtilmiştir. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak GAÜN Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Konuyla ilgili olarak http://oidb.gantep.edu.tr/ adresine bakınız.

 

Eğitim Türü

 

Tam zamanlı 1. Öğretim

 

YÜKSEK LİSANS

 

PROGRAM TANIMLARI

 

Programın Amacı

 

Bu programın amacı, eğitim, ruh sağlığı, aile terapisi ve öğrenci kişilik hizmetleri gibi psikolojik danışma alt-alanlarına ilişkin derin ve kapsamlı bilgi ve becerilere sahip; bireysel ve toplumsal farklılıklara karşı saygı, merak ve anlayışı olan; mesleki gelişimi ile bireysel gelişimini bütünleştirebilen; toplumun çeşitli kesimleriyle çalışabilecek esneklik ve anlayışa sahip; etkili ekip çalışması anlayış ve becerilerini taşıyan; psikolojik danışma ve rehberlik alanının gelişimi yönünde sorumluluk alan; bilgi toplumunun aktif üyesi olabilen; değişen toplumsal koşullara uyum sağlayabilen; demokrasi ve insan haklarının gerektirdiği toplumsal ve ayrıca bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip psikolojik danışma ve rehberlik uzmanları yetiştirmektir.

 

Kazanılan Derece

 

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Yüksek Lisans Diploması" derecesi alırlar.      

 

Derecenin Düzeyi

 

Yüksek Lisans Derecesi

 

Kayıt Kabul Koşulları

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma ve Psikoloji alanlarında en az 4 yıllık lisans diplomasına sahip olan adaylar başvurabilirler.

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Yüksek Lisans Programı'na başvuru ile kabul ve kayıt işlemleri Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre yürütülür.

 

Yüksek Lisans Programına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

 

Lisans Diploması: Lisans diploması (veya mezuniyet belgesi) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gereklidir).

 

Mezuniyet Derecesini Gösterir Not Çizelgesi: Lisans düzeyinde alınan dersler ile ders notlarını ve mezuniyet derecesini gösteren belge (transkript).

 

ALES Sonuç Belgesi: Başvuru yapacak adayların ALES, GRE ya da GMAT sınavlarından birine girmiş ve gerekli minimum puanı almış olmaları gerekir.

 

ALES PUANI: 55 / EA

 

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

 

Bu konuda GAÜN Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğince belirlenen ölçütler esas alınacaktır.

 

http://ebe.gantep.edu.tr/mevzuat.php

 

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

 

Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla tüm derslerin AKTS kredilerinin toplamı en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

 

Mezunların İstihdam Olanakları

 

Program mezunlarının çoğu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Rehberlik Araştırma Merkezleri ile ilk ve ortaöğretim kurumlarında “psikolojik danışman” olarak çalışmaktadır. Ayrıca üniversitelerde akademisyen olarak, üniversitelerin psikolojik danışma birimlerinde, özel psikolojik danışma merkezleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet kurumlarının psikolojik danışma birimleri, aile ve çocuk mahkemeleri, diğer sağlık ve endüstri kurum/kuruluşlarında da istihdam olanağı bulunmaktadır.

 

Üst Derece Programlara Geçiş

 

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.      

 

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

 

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ders tanımlarında belirtilmiştir. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak GAÜN Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Konuyla ilgili olarak http://oidb.gantep.edu.tr/ adresine bakınız.

 

Eğitim Türü

 

Tam zamanlı 1. Öğretim

 

 2017-2018 Eğitim yılı ve öncesine ait ders müfredatına ulaşmak için tıklayınız.

 Güncel ders müfredatına ulaşmak için tıklayınız.

 

  Akademik Personel

 

    Prof.Dr. Zeynep HAMAMCI

 

    Doç.Dr. MEHMET MURAT

 

    Doç. Dr. FULYA TÜRK

 

    Doç. Dr. İBRAHİM TANRIKULU

 

    Dr. Öğr. Üye. AHMET BUĞA

 

    Dr. Öğr. Üye. ALİ ÇEKİÇ

 

    Dr. Öğr. Üye. EYYÜP ÖZKAMALI

 

    Dr. Öğr. Üye. İdris KAYA

 

    Arş. Gör. AYKUT KUL

 

    Arş. Gör. Gözde AKŞAB

 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı