• 0 342 3604372

Genel Bilgiler

Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı'nın amacı, eğitim kurumlarına, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kurumlara yönetici, denetçi yetiştirmek; üniversitelerin ilgili bölümlerine öğretim elemanı yetiştirmek; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çalışan öğretmen, yönetici ve denetçilerin mesleki yeterliklerini yükseltmek, okul yöneticiliği ve eğitim denetçiliği alanında uzman yetiştirmektir.

Bu çerçevede programın hedefleri:

1.  Program geliştirme, öğretim, ölçme ve değerlendirme gibi bağlantılı alanlar dahil olmak üzere eğitim yönetimi ve planlaması, eğitim liderliği ve eğitim politikası geliştirme konularında bilgi kazandırmak,

2.  Öğrencilere eğitim yönetimi ve planlaması ve diğer ilgili disiplinlerde araştırma desenleyip yürütebilme becerisi kazandırmak,

3.  Eğitimin diğer alanlarında beceri geliştirmelerine olanak sağlamak olarak sıralanabilir.

Dolayısıyla Eğitim Yönetimi programı öğrencilerden eğitim yönetimi alanındaki gelişmeleri takip etmelerini, bu gelişmeleri teorik bilgiler ışığında yeniden yapılandırabilmelerini ve ulusal-uluslararası düzeyde okulların kapasitesini geliştirmek için pratik öneriler geliştirmelerini beklemektedir. Çeşitli seminerler yardımıyla öğrencileri öğretmenlik uygulamasının merkezine koymayı hedefleyen felsefemiz, öğrencilerin yaşam boyu öğrenme kavramını yaşayan bireyler olarak yetişmesini öngörmektedir. Bu programa farklı disiplinlerden lisans mezunu öğrenciler kabul edilmektedir. Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı bünyesinde tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve uzaktan eğitim yüksek lisans programları bulunmaktadır.

Öğrenci Kabul Koşulları

Doktora programı için, eşit ağırlıklı (EA) puan türünde ALES puanının (en az 70) %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %25’i ve mülakat puanının %25’i alınarak değerlendirme yapılmaktadır. Ayrıca adayların YDS veya YÖKDİL sınavından en az 65 veya eşdeğer dil sınavlarının birinden (TOEFL, IELTS vb.) YDS 65 puana denk puan almaları doktora başvurusunda ön koşul olarak aranmaktadır. Tezli yüksek lisans programı için, eşit ağırlıklı (EA) puan türünde ALES puanının (en az 70) %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve mülakat puanının %25’i alınarak değerlendirme yapılmaktadır. Elde edilen puanlar en yüksek puandan başlanarak sıralanmaktadır. İlan edilen kontenjan adedince alım yapılmaktadır. 

Tezsiz yüksek lisans programı için, lisans not ortalaması dikkate alınarak değerlendirme yapılmaktadır. Yerleştirmede adaylar en yüksek puandan başlanarak sıralanmaktadır. İlan edilen kontenjan adedince alım yapılmaktadır.

Uzaktan eğitim yüksek lisans programı için, lisans not ortalaması dikkate alınarak değerlendirme yapılmaktadır. Yerleştirmede adaylar en yüksek puandan başlanarak sıralanmaktadır. İlan edilen kontenjan adedince alım yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili kurul tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş yapan öğrenciler, eşdeğer programlardan almış ve başarmış oldukları derslerden, Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla eşdeğer tutulabilirler. Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans programında öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, programda verilen dersin içeriğine uygun olması ve Enstitü Müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, program derslerinden uygun olan(lar)ına eşdeğer tutulabilir.

Programın Amacı

Programın amacı; eğitimin ve eğitim yönetiminin, toplumsal kurumlar, gruplar ve bireyler üzerindeki etkilerini kavramış, eğitim sistemini ve örgütlerini çözümlemiş, bireye, topluma ve mesleğine duyarlı, bilimsel düşünme ve davranış biçimini benimsemiş, yaşam boyu öğrenmeyi hedeflemiş, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili kullanan, mesleki etik değerlere sahip, öğrenmeye ve gelişmeye açık alan uzmanlarını yetiştirmektir.

Mezunların Mesleki Profili

Mezunlar, araştırma ve teori ağırlıklı içeriğiyle, uzmanlaştıkları eğitim yönetimi, teftişi, ekonomisi ve planlaması alanlarında güçlü bir bilgi birikimine sahip olarak kamu ya da özel sektörde çalışabilecek ya da geleceğin alanında saygı duyulan akademisyenleri olarak doktora eğitimlerine devam edebileceklerdir.

Üst Derece Programlara Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.      

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ders tanımlarında belirtilmiştir. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak GAÜN Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Konuyla ilgili olarak http://oidb.gantep.edu.tr/ adresine bakınız.

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programında, 7 ders almakla yükümlü olan öğrenciler bu programdan mezun olabilmek için,

  4.00 üzerinden en az 2.50 Genel Not Ortalaması'na sahip olmakla,

  Bir yüksek lisans tezi hazırlamak ve savunmakla,

  Programlarında öngörülen tüm derslerden en az “CC” notu ile başarılı olmakla yükümlüdürler.

Tezsiz ve uzaktan eğitim yüksek lisans programlarında, 8 ders almakla yükümlü olan öğrenciler bu programdan mezun olabilmek için,

  4.00 üzerinden en az 2.50 Genel Not Ortalaması'na sahip olmakla,

  Bir yüksek lisans projesi hazırlamakla,

  Programlarında öngörülen tüm derslerden en az “CC” notu ile başarılı olmakla yükümlüdürler.

Akademik Personel

 

Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı bünyesinde 3 profesör, 3 doçent ve 2 doktor öğretim üyesi bulunmaktadır.

Prof. Dr. Habib ÖZKAN

Prof. Dr. Mehmet SİNCAR 

Prof. Dr. Sevilay ŞAHİN (A.B.D. Başkanı)

Doç. Dr. M. Semih SUMMAK

Doç. Dr. Metin ÖZKAN

Doç. Dr. Zehra KESER ÖZMANTAR

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YAŞAR  

Dr. Öğr. Üyesi Aykar TEKİN BOZKURT

 

Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı